» Etusivu » Säännöt

RÖNKKÖJEN SUKUSEURA RY:N SÄÄNNÖT

Säännöt hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 30.6.2005.

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 
Yhdistyksen nimi on Rönkköjen Sukuseura ry ja sen kotipaikka on Sonkajärven kunta. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä sukuseura tai seura. 
2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu
Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura mahdollisuuksiensa mukaan
 • järjestää sukukokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita niihin verrattavia tilaisuuksia
 • tukee sukua koskevaa tutkimustoimintaa
 • kerää ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta sekä saattaa sitä jäsenten tietoon sekä
 • harjoittaa seuran tarkoituksen toteutumista edistävää julkaisutoimintaa.
Toimintansa tukemiseksi sukuseura voi ottaa vastaan testamentattua ja lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia. Seura voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.  
3 § Jäsenet
Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka avioliiton kautta on siihen liittynyt. Sukuseuran jäsenet hyväksyy hallitus. Jäsenyys alkaa, kun hallitus on hyväksynyt jäsenen ja hän on maksanut liittymismaksunsa sukuseuralle. Jäsenellä on oikeus erota sukuseurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisestaan sukuseuran kokouksessa. 
Varsinaisilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää sukuseuran kokous. Sukuseuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai maksukyvyn huomattavan heikentymisen perusteella. Hallituksen esityksestä voi sukuseuran kokous kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa tai muulla toiminnallaan edistänyt huomattavasti seuran tarkoituksen toteutumista. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta. 
Jäsenen erottamisesta päättää sukuseuran hallitus. Jäsenellä on oikeus saattaa erottaminen sukuseuran kokouksen ratkaistavaksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle kuukauden kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan. Sukuseuran jäsen, joka ei ole vapaa velvollisuudesta suorittaa vuotuinen jäsenmaksu, katsotaan eronneeksi sukuseurasta, jos hän on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta neljältä (4) viimeksi päättyneeltä kalenterivuodelta. 

Sukuseuran jäsenluetteloa ylläpitää seuran hallitus. 
4 § Hallitus
Sukuseuran asioita hoitaa hallitus, joka valitaan sukuseuran varsinaisessa sukukokouksessa. Hallituksen toimikausi on kahden varsinaisen sukukokouksen välinen aika. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan sukuseuran esimieheksi tai sukuseuran puheenjohtajaksi; varapuheenjohtaja, jota kutsutaan sukuseuran varapuheenjohtajaksi sekä viisi (5) muuta jäsentä. Hallitusta valittaessa tulee pyrkiä sukujen eri haarautumien mukanaoloon hallituksessa.  Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.  Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme (3) muuta hallituksen jäsentä. Hallituksen päätökseksi tulee mielipide, jota enemmistö kokouksessa kannattaa. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissa arpa.  
5 § Sukuseuran nimen kirjoittaminen 
Sukuseuran nimen kirjoittaa seuran puheenjohtaja yhdessä varapuheenjohtajan kanssa tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. 
6 § Tilit
Sukuseuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomukset on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen seuraavan varsinaisen sukukokouksen pitämispäivää. Tilintarkastajien lausunto tilien ja seuran hallinnon tarkastuksesta on annettava hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen edellä tarkoitettua kokouspäivää.  
7 § Sukuseuran kokousten koollekutsuminen
Sukuseuran kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on joko postitettava tai laitettava sähköisessä muodossa (sähköposti) jäsenen antamaan posti- tai sähköpostiosoitteeseen. Postittamisen tai sähköisen viestittämisen on tapahduttava viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta.  Hallituksen kokoukset kutsutaan koolle joko puhelimitse tai sähköpostitse. 
8 § Sukuseuran kokoukset
Sukuseuran varsinainen sukukokous pidetään joka vuosi hallituksen määräämänä päivänä huhti-syyskuun aikana.  Seuran ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran sukukokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.  Seuran sukukokouksessa on jokaisella kunniajäsenellä, jäsenmaksusta hallituksen päätöksellä vapautetulla varsinaisella jäsenellä ja edellisen vuoden jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä äänioikeus. Jokaisella äänioikeutetulla on yksi ääni.  Seuran päätökseksi tulee, 10 §:ssä tarkoitettuja päätöksiä lukuun ottamatta, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. 
 9 § Varsinainen sukukokous
Seuran varsinaisessa sukukokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
 1. Kokouksen avaus
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa
 4. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa 
 5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
 6. Esitetään seuran tilinpäätös, vuosikertomukset ja tilintarkastajien lausunto varsinaisten sukukokousten väliseltä ajalta
 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle varsinaisten sukukokousten väliselle yksivuotiskaudelle, määrätään vuotuiset jäsenmaksut seuraavalle toimintakaudelle sekä vahvistetaan talousarvio seuraavalle toimintakaudelle
 9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi (luvun 4 §:n 2 momentin mukaisesti) muuta jäsentä
 10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa
 11. Muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran varsinaisen sukukokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 
10 § Sääntöjen muuttaminen ja sukuseuran purkaminen
 
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tullakseen voimaan tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamista koskevan asian esillä olosta. Sukuseuran purkautuessa käytetään seuran varat seuran tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Sukuseuran tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat seuran tarkoituksen edistämiseen. 
11 § Muu päätöksenteko

Muussa päätöksenteossa noudatetaan niitä yhdistyslain säännöksiä, jotka sitovat kaikkia yhdistyksiä.